ثقلین
TasvirShakhes-Tabari-13991219-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و نهم

حجت الاسلام طبری؛ 19 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991218-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و هشتم

حجت الاسلام طبری؛ 18 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991205-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و هفتم

حجت الاسلام طبری؛ 05 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991203-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و ششم

حجت الاسلام طبری؛ 03 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991128-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و پنجم

حجت الاسلام طبری؛ 28 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991127-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و چهارم

حجت الاسلام طبری؛ 27 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991126-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و سوم

حجت الاسلام طبری؛ 26 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991120-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و دوم

حجت الاسلام طبری؛ 20 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991113-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیست و یکم

حجت الاسلام طبری؛ 13 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991112-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه بیستم

حجت الاسلام طبری؛ 12 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991106-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه نوزدهم

حجت الاسلام طبری؛ 07 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991106-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه هجدهم

حجت الاسلام طبری؛ 06 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991030-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه هفدهم

حجت الاسلام طبری؛ 30 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991029-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه شانزدهم

حجت الاسلام طبری؛ 29 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123