ثقلین
TasvirShakhes-Tabari-13991023-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه پانزدهم

حجت الاسلام طبری؛ 23 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991021-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه چهاردهم

حجت الاسلام طبری؛ 21 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991016-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه سیزدهم

حجت الاسلام طبری؛ 16 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991014-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه دوازدهم

حجت الاسلام طبری؛ 14 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991009-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه یازدهم

حجت الاسلام طبری؛ 09 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991008-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه دهم

حجت الاسلام طبری؛ 08 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991007-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه نهم

حجت الاسلام طبری؛ 07 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991002-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه هشتم

حجت الاسلام طبری؛ 02 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13991001-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه هفتم

حجت الاسلام طبری؛ 01 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13990925-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه ششم

حجت الاسلام طبری؛ 25 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13990924-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه پنجم

حجت الاسلام طبری؛ 24 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13990923-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه چهارم

حجت الاسلام طبری؛ 23 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13990918-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه سوم

حجت الاسلام طبری؛ 18 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabari-13990917-MatnKhaniVaGhavaed-Thaqlain_IR

دوره ی ویژه «روش متن خوانی و قواعد صرفی و نحوی» – جلسه دوم

حجت الاسلام طبری؛ 17 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 3123