چند سوره از سوره های قرآن کریم به نام های مبارک پیامبران الاهی است؟

پاسخ اجمالی

شش سوره در قرآن کریم به نام های پیامبران آمده که عبارت اند از: نوح، ابراهیم، یونس، یوسف، هود و محمّد.

البته، مفسران با توجه به روایات، معتقدند که برخی از سوره های قرآن؛ مانند طه،[۱] یس،[۲] مدثر،[۳] مزمل،[۴]اشاره به شخص پیامبر (ص) دارد. بنابر این سوره های طه، یس و… نیز به نوعی می توانند جزو سوره هایی باشند که به نام های مبارک پیامبران الاهی هستند.

این پرسش پاسخ تفصیلی ندارد.

 

منبع:اسلام کوئست


[۱]مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۳، ص ۱۵۷، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ ش.

[۲]همان، ج ۱۸، ص ۳۱۵.

[۳]حسینی همدانی، محمد حسین، انوار درخشان، ج ۱۷، ص ۱۷۴، لطفی، تهران، ۱۴۰۴ ق.

[۴].  همان، ج ۱۷، ص ۱۴۹.