ثقلین
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010328-Tamhidi Kefayeh- Jalase 03-Thaqalain_IR

تمهیدی کفایه (اهداف آموزشی، منهج شناسی مرحوم آخوند در کفایه، حواشی) ـ جلسه سوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 28 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010328-Karvarzi Manhaji Darse Kharej Osool- Jalase 03-Thaqalain_IR

کارورزی منهجی درس خارج اصول (با تمرکز بر مسأله خطابات قانونیه) ـ جلسه سوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 28 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010328-Karvarzi Manhaji Darse Kharej Feghh- Jalase 03-Thaqalain_IR

کارورزی منهجی درس خارج فقه (با تمرکز بر مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد) ـ جلسه سوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 28 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010328-Mabahese Tamighie Rasael-Jalase 03-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی رسائل ـ جلسه سوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 28 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010328-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 03-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه سوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 28 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010326-Tamhidi Kefayeh- Jalase 02-Thaqalain_IR

تمهیدی کفایه (اهداف آموزشی، منهج شناسی مرحوم آخوند در کفایه، حواشی) ـ جلسه دوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 26 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010326-Karvarzi Manhaji Darse Kharej Osool- Jalase 02-Thaqalain_IR

کارورزی منهجی درس خارج اصول (با تمرکز بر مسأله خطابات قانونیه) ـ جلسه دوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 26 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010326-Karvarzi Manhaji Darse Kharej Feghh- Jalase 02-Thaqalain_IR

کارورزی منهجی درس خارج فقه (با تمرکز بر مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد) ـ جلسه دوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 26 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010326-Mabahese Tamighie Rasael-Jalase 02-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی رسائل ـ جلسه دوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 26 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010326-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 02-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه دوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 26 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010325-Tamhidi Kefayeh- Jalase 01-Thaqalain_IR

تمهیدی کفایه (اهداف آموزشی، منهج شناسی مرحوم آخوند در کفایه، حواشی) ـ جلسه اول

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 25 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010325-Karvarzi Manhaji Darse Kharej Osool- Jalase 01-Thaqalain_IR

کارورزی منهجی درس خارج اصول (با تمرکز بر مسأله خطابات قانونیه) ـ جلسه اول

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 25 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010325-Karvarzi Manhaji Darse Kharej Feghh- Jalase 01-Thaqalain_IR

کارورزی منهجی درس خارج فقه (با تمرکز بر مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد) ـ جلسه اول

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 25 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010325-Mabahese Tamighie Rasael-Jalase 01-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی رسائل ـ جلسه اول

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 25 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 4 از 12« بعدی...23456...10...قبلی »