ثقلین
TasvirShakhes-Mohajeri-13970928-FeghhMoghoren-Thaqalain_IR

فقه مقارن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام مهاجری؛ 28 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohajeri-13970921-FeghhMoghoren-Thaqalain_IR

فقه مقارن ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام مهاجری؛ 21 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohajeri-13970914-FeghhMoghoren-Thaqalain_IR

فقه مقارن ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام مهاجری؛ 14 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohajeri-13970830-FeghhMoghoren-Thaqalain_IR

فقه مقارن ـ جلسه سوم

حجت الاسلام مهاجری؛ 30 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohajeri-13970823-FeghhMoghoren-Thaqalain_IR

فقه مقارن ـ جلسه دوم

حجت الاسلام مهاجری؛ 23 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohajeri-13970725-FeghhMoghorenThaqalain_IR

فقه مقارن ـ جلسه اول

حجت الاسلام مهاجری؛ 25 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...