ثقلین
TasvirShakhes-Tabasi-04-SeyedAbolHasanEsfahani-Thaqalain_IR

نگاهی به شرح حال آیت الله العظمی سیّد ابوالحسن اصفهانی (ره)

به قلم «آیت الله شیخ محمّد رضا طبسی نجفی (ره)»؛ ترجمه: «محمد علی مروّجی طبسی»

او سیّد جلیل و مولای کامل، دارای منصب فتوا در جهان تشیّع، آیت الله علی الاطلاق، همان کسی که موافق و مخالف به فقاهت، شرافت ...

TasvirShakhes-Tabasi-03-JormShenasi-Thaqalain_IR

معناشناسی «جُرم» در قرآن کریم

مقاله ای از «محمد علی مروجی طبسی»

دانش «جرم شناسی» به شکل امروزی آن پیشینه ای حدّاکثر صد و پنجاه ساله دارد. در حالی که قرآن کریم بیش از هزار و چهار ...

TasvirShakhes-Tabasi-02-Nefagh-Thaqalain_IR

جریان شناسی نفاق و بررسی انگیزه های آن در انقلاب نبوی(ص) از دیدگاه قرآن کریم

مقاله ای از «محمد علی مروجی طبسی»

نفاق پدیده ای است که در جوامع مختلف ودر جامعه ما قابل پی گیری است . یکی از این عرصه ها عرصه نظری مباحث نفاق ...

TasvirShakhes-Tabasi-01-Azan-Thaqalain_IR

اذان رسانه ای از جهان ملکوت

مقاله ای از «محمد علی مروجی طبسی»

اذان پیامی «آسمانی» و رسانه ای «رحمانی» است که پژواک روح بخش و آوای دل انگیز آن هرروز گوش «ناسوتیان» گرفتار در غل و زنجیرها ...

TasvirShakhes-Tabasi-13960421-MofradShenasi-17-ThaqalainSite

مفردشناسی روشمند-جلسه هفدهم

حجت السلام طبسی؛21 اردیبهشت 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960420-KargahLoghatShenasi-07-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه هفتم

حجت السلام طبسی؛ 20 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960419-KargahLoghatShenasi-06-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه ششم

حجت السلام طبسی؛ 19 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960419-KargahLoghatShenasi-05-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه پنجم

حجت السلام طبسی؛ 19 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960420-MofradShenasi-16-ThaqalainSite

مفردشناسی روشمند-جلسه شانزدهم

حجت السلام طبسی؛ 20 اردیبهشت 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960420-MofradShenasi-15-ThaqalainSite

مفردشناسی روشمند-جلسه پانزدهم

حجت السلام طبسی؛ 20 اردیبهشت 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960418-KargahLoghatShenasi-04-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه چهارم

حجت السلام طبسی؛ 18 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960418-KargahLoghatShenasi-03-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه سوم

حجت السلام طبسی؛ 18 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960419-MofradShenasi-14-ThaqalainSite

مفردشناسی روشمند-جلسه چهاردهم

حجت السلام طبسی؛ 19 اردیبهشت 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960419-MofradShenasi-13-ThaqalainSite

مفردشناسی روشمند-جلسه سیزدهم

حجت السلام طبسی؛ 19 اردیبهشت 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 3123