ثقلین
TasvirShakhes-Tabasi-13960420-KargahLoghatShenasi-07-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه هفتم

حجت السلام طبسی؛ 20 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960419-KargahLoghatShenasi-06-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه ششم

حجت السلام طبسی؛ 19 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960419-KargahLoghatShenasi-05-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه پنجم

حجت السلام طبسی؛ 19 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960418-KargahLoghatShenasi-04-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه چهارم

حجت السلام طبسی؛ 18 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960418-KargahLoghatShenasi-03-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه سوم

حجت السلام طبسی؛ 18 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960417-KargahLoghatShenasi-02-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه دوم

حجت السلام طبسی؛ 17 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tabasi-13960417-KargahLoghatShenasi-01-ThaqalainSite

کارگاه آموزش فشرده لغت شناسی – جلسه اول

حجت السلام طبسی؛ 17 تیر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...