ثقلین
TasvirShakhes-Jafarzade-13971221-Quran Shenasi-Thaqalain_IR

قرآن شناسی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 21 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13971207-Quran Shenasi-Thaqalain_IR

قرآن شناسی ـ جلسه اول

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 07 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13971017-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 17 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970927-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 27 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970920-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970913-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 13 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970906-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 06 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970829-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه سوم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 29 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970815-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه دوم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 15 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970724-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه اول

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 24 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...