ثقلین
TasvirShakhes-Karimi-13990710-Mabani Moshavere-Thaqalain_IR

مبانی مشاوره ـ جلسه سوم

دکتر عبدالعظیم کریمی؛ 10 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Karimi-13990703-Mabani Moshavere-Thaqalain_IR

مبانی مشاوره ـ جلسه دوم

دکتر عبدالعظیم کریمی؛ 03 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Karimi-13990627-Mabani Moshavere-Thaqalain_IR

مبانی مشاوره ـ جلسه اول

دکتر عبدالعظیم کریمی؛ 27 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...