ثقلین
TasvirShakhes-Hoseyni-13971006-Zaban-Thaqalain_IR

زبان تخصصی مشاوره و روانشناسی ـ جلسه هفتم

استاد حسینی؛ 06 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyni-13970929-Zaban-Thaqalain_IR

زبان تخصصی مشاوره و روانشناسی ـ جلسه ششم

استاد حسینی؛ 29 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyni-13970922-Zaban-Thaqalain_IR

زبان تخصصی مشاوره و روانشناسی ـ جلسه پنجم

استاد حسینی؛ 22 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyni-13970908-Zaban-Thaqalain_IR

زبان تخصصی مشاوره و روانشناسی ـ جلسه چهارم

استاد حسینی؛ 08 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyni-13970824-Zaban-Thaqalain_IR

زبان تخصصی مشاوره و روانشناسی ـ جلسه سوم

استاد حسینی؛ 24 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyni-13970726-Zaban-Thaqalain_IR

زبان تخصصی مشاوره و روانشناسی ـ جلسه دوم

استاد حسینی؛ 26 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyni-13970719-Zaban-Thaqalain_IR

زبان تخصصی مشاوره و روانشناسی ـ جلسه اول

استاد حسینی؛ 19 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...