ثقلین
TasvirShakhes-Jafarzade-13970927-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 27 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970925-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام کشاورز؛ 25 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970924-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۷۵

آیت الله صدیقی؛ 24 / آذر / 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hosseinzade-13970920-AshnaeiBaQuran-Thaqalain_IR

آشنایی با قرآن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام حسین زاده؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970920-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AzarShin-13970919-RejalVaDeraye-Thaqalain_IR

رجال و درایه ـ جلسه ششم

حجت الاسلام آذرشین؛ 19 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Afkhami-13970919-EnsanShenasi-Thaqalain_IR

انسان شناسی در قرآن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام افخمی؛ 19 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970918-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام کشاورز؛ 18 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13970918-TafsirMozoeiNobovatDarQuran-Thaqalain_IR

تفسیر موضوعی قرآن با موضوع «نبوت در قرآن» ـ جلسه دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 18 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970917-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۷۴

آیت الله صدیقی؛ 17 / آذر / 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hosseinzade-13970913-AshnaeiBaQuran-Thaqalain_IR

آشنایی با قرآن ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام حسین زاده؛ 13 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970913-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 13 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AzarShin-13970912-RejalVaDeraye-Thaqalain_IR

رجال و درایه ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام آذرشین؛ 12 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Afkhami-13970912-EnsanShenasi-Thaqalain_IR

انسان شناسی در قرآن ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام افخمی؛ 12 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 4 از 27« بعدی...23456...1020...قبلی »