در آیه مبارک و{َجَاء رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفّاً صَفّاً } الفجر۲۲، معنای الصف چیست؟

پاسخ اجمالی

این واژه و مشتقات آن در آیات دیگر قرآن، نیز استعمال شده است.[۱] معنای “صف” قرار دادن اشیاء در خط مستقیم است؛ مانند صفوف مردم و درختان.[۲]

صفا” در آیه مبارکه از نظر ادبی حال است برای ملائکه، و از نظر معنا مفسران قرآن احتمالاتی داده اند که به عنوان نمونه برخی از آنها را بیان می کنیم:

 

۱ – مراد این است که ملائکه در صفوف مختلف می آیند و این صف بندی بر اساس مراتب و درجات آنان است.[۳]

 

۲ – مقصود نزول ملائکه هر آسمان است، پس به ترتیب به صف می ایستند، در حالی که جن و انس را احاطه کرده اند.[۴]

 

۳ – برخی تشبیه به صفوف نماز جماعت کرده اند که ملائکه پشت سر هم از صف اول، سپس دوم و… حاضر می شوند.[۵]

 

این پرسش پاسخ تفصیلی ندارد.

 

منبع:اسلام کوئست


[۱] کهف، ۴۸؛ طه ۶۴؛ حج، ۳۶ و… .

[۲] راغب اصفهانى، المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۸۶، دارالعلم الدار الشامیه، دمشق – بیروت، ۱۴۱۲ ق.

[۳] بیضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج ۵، ص ۳۱۱، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ۱۴۱۸ ق.

[۴] زمخشرى، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج ۴، ص ۷۵۱،  دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ ق.

[۵] طوسى، محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۳۴۷، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی جا، بی تا.