فرق (بلاد) با کلمه (بلدان) که هر دو جمع بلد هستند چیست؟

پاسخ اجمالی

واژه “بلد” که جمع آن “بلاد” است، در قرآن استعمال شده است، اما بلدان که جمع دیگر آن است،[۱] استعمال قرآنی ندارد. این دو کلمه با هم مترادف اند، و «بلده» و «بلاد» به هر مکانی از زمین – خواه آباد باشد و خواه غیر آباد – اطلاق می شود.[۲] از همین قسم است (مکان غیر آباد) در کلام خدای متعال: “فَتُثِیرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى‏ بَلَدٍ مَیِّت‏،[۳] که بلد به سر زمین بی آب و علف اطلاق شده است.

در روایات این دو کلمه (بلاد و بلدان) در یک متن مورد استفاده قرار گرفته اند.[۴]

این پرسش پاسخ تفصیلی ندارد.

 

منبع:اسلام کوئست


[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۳، ص ۹۴، دار صادر، بیروت، ۱۴۱۴ ق.

[۲] همان.

[۳] طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین ج ۳، ص ۱۷، کتابفروشى مرتضوى،تهران، ۱۳۷۵ ش.

[۴] ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۷، ص ۱۳۱، ح ۱، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.