تعریف

جلسه مشاوره علمی کلاسی است که در آن به تعمیق و تقویت آموخته های درس اصلی پرداخته و اهداف ذیل مورد نظر است.

اهداف

۱ – نظارت بر روند تحصیل طلاب و اطمینان از انتقال صحیح مطالب به ایشان؛

۲ – حل ابهامات متنی و محتوائی و تکمیل مطالب ارائه شده در کلاس اصلی؛

۳ – تقویت توان فهم و استفاده از متن کتاب اصلی و متون مشابه و مرتبط؛

۴ – آشنا کردن طلاب با مهمترین حواشی یا کتابهای مرتبط با مطالب مطروحه در درس؛

۵ – تقویت مهارتهای بایسته دیگر همچون تقریر کتبی و شفاهی آموخته ها، تفکر استدلالی و انتقادی و…

مقررات

۱ – کلاس مشاوره لازم است به مطالب مطروحه در هفته جاری کلاس اصلی ناظر باشد.

۲ – کلیه دروس اصلی باید از کلاس مشاوره برخوردار باشند.

۳ – در صورت تشخیص شورای آموزش اکتفاء به یک مشاوره فقهی و یک مشاوره اصولی بلا مانع است؛

۴ – عمق مطالب مطروحه و تکالیف واگذار شده باید متناسب با وقت و سطح علمی طلاب تنظیم شود؛

۵ – حداکثر شرکت کنندگان در هر کلاس مشاوره هشت نفر می باشد؛

۶ – جلسات مشاوره الزاما به شکل طلبه محور برگزار می گردد و استاد فقط به طرح و جمع بندی و مدیریت کلاس می پردازد؛

۷ – زمان کلاس های مشاوره دو جلسه یک ساعته و یا یک جلسه یک ونیم ساعته برای هر درس در هفته می باشد.

وظائف طلاب

۱ – حضور منظم و بموقع در کلاس ها؛

۲ – مطالعه و مباحثه منظم، آماده و دسته بندی کردن مطالب درس اصلی و ابهامات و احیانا اشکالات وارد بر بحث

۳ – انجام تکالیف محوله استاد همچون تقریر مطالب، مطالعه مطالب معین شده و…؛

۴ – تقر یرات مکتوب معین شده توسط استاد در ابتداء هر جلسه تحویل گرفته خواهد شد.

توقع از اساتید مشاور

۱ – تعیین تکالیف و ارجاعات مورد نظر از قبل به گونه ای که طلبه فرصت کافی برای انجام تکالیف را داشته باشد؛

۲ – ارجاع به اهم شروح وحواشی ناظر به متن درس به تناوب و متناسب با فرصت طلاب

۳ – مدیریت کلاس با لحاظ نکات ذیل:

الف) اطمینان از فهم فرآیند بحث توسط طلاب با استماع تقریر شفاهی و چکیده ایشان؛

ب) درگیر کردن ذهن طلاب با مسأله بحث و نکات کلیدی آن؛

ج) رعایت اصل شاگرد محوری و توجه به مشارکت همه طلاب در مباحث؛

د) ارزیابی علمی طلاب در ضمن مباحثات علمی و پرسش از ایشان و سوال از انجام مستمر مباحثه و مطالعه؛

۴ – الزام طلاب به نوشتن تقریرات مباحث و دریافت هفتگی و ارزیابی مکتوبات و کمک به رفع اشکالات؛

۵ – تکمیل فرم های ارزیابی فرایند تحصیل و پیشرفت طلاب

۶ – حضور با نشاط و آمادگی کامل و مطالعه حواشی متناسب با هر درس که دستور العمل آن بصورت جداگانه تقدیم خواهد شد.